twitter-findus

ผู้ใช้งาน

มี 172 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 • อวิชฺชานิวุตา โปสา.

  คนทั้งหลาย อันถูกอวิชชาหุ้มห่อไว้

 • ภิกษุรู้โทษอย่างนี้ว่า ตัณหาเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์แล้ว

  พึงเป็นผู้ปราศจากตัณหา ไม่ถือมั่นและมีสติอยู่ทุกอิริยาบถเถิด - พุทธภาษิต

 • อปฺปมาทรตา โหถ

  ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ยินดีในความไม่ประมาท

 • ยสฺส นตฺถิ อิทํ เมติ ปเรสํ วาปิ กิญฺจนํ มมตฺตํ โส อสํวินฺทํ นตฺถิ เมติ น โสจติ.

  ผู้ใดไม่มีกังวลว่านี้ของเรา นี้ของผู้อื่น ผู้นั้นเมื่อไม่ถือว่าเป็นของเรา จึงไม่เศร้าโศกว่าของเราไม่มี ดังนี้

ประกาศจากบ้านจิตสบาย

กำหนดการปฏิบัติธรรมครั้งต่อไป

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ในวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น.   ผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม กดลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ลิงค์นี้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ***ต้องมาให้ตรงตามเวลาที่กำหนด ***กรุณาแต่งกายสุภาพ งดกางเกงขาสั้น ***ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กรุณาสวมหน้ากากอนามัยระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม และต้องรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมบ้านจิตสบาย

เชิญร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม โดยอาจารย์สุภ…

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง   ในวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น.   ผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม กดลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ลิงค์นี้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)   ***ต้องมาให้ตรงตามเวลาที่กำหนด ***กรุณาแต่งกายสุภาพ งดกางเกงขาสั้น ***ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กรุณาสวมหน้ากากอนามัยระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม และต้องรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด

อ่านเพิ่มเติม

เชิญร่วมปฏิบัติธรรม พระครูปลัดสัมพิพัฒนศ…

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วม กิจกรรมปฏิบัติธรรม โดย  พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร) วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม   ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 - 16.30 น. ผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม กดลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ลิงค์นี้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)   ***ต้องมาให้ตรงตามเวลาที่กำหนด ***กรุณาแต่งกายสุภาพ งดกางเกงขาสั้น***ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กรุณาสวมหน้ากากอนามัยระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม และต้องรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด

อ่านเพิ่มเติม

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์ปณต คุณวฑฺโฒ

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและอบรมปฏิบัติธรรมจาก  พระอาจารย์ปณต คุณวฑฺโฒ วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม   ในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 - 15.00 น.   ผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม กดลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ลิงค์นี้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ***ต้องมาให้ตรงตามเวลาที่กำหนด ***กรุณาแต่งกายสุภาพ งดกางเกงขาสั้น***ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กรุณาสวมหน้ากากอนามัยระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม และต้องรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด

อ่านเพิ่มเติม

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโ…

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาแบบไป–กลับ ในหลักสูตร จิตตภาวนาเพื่อการพ้นทุกข์ สอนโดย พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว จ.มุกดาหาร วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 รับบาตร 7:30 น. แสดงธรรม รอบเช้า 10:30 น. รอบบ่าย 13:30 น. งดรอบค่ำ ผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม...

อ่านเพิ่มเติม

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล สำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุข จ.ชลบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 - 11.30 น. ผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม กดลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ลิงค์นี้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ***ต้องมาให้ตรงตามเวลาที่กำหนด ***กรุณาแต่งกายสุภาพ งดกางเกงขาสั้น***ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กรุณาสวมหน้ากากอนามัยระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม และต้องรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด

อ่านเพิ่มเติม

วิดีโอบรรยายธรรม

สื่อธรรมะล่าสุด

ก้าวแรกในการปฏิบัติธรรม

ปัญหา ธรรมข้อไหนจำเป็นในการปฏิบัติธรรมเบื้องต้น ?   พุทธดำรัสตอบ “.....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อสติสัมปชัญญะมีอยู่ หิริและโอตตัปปะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์.. เมื่อหิริและโอตตัปปะมีอยู่ อินทรี...

อ่านเพิ่มเติม

สมถะหรือวิปัสสนาก่อน

ปัญหา การเจริญกรรมฐานมี ๒ อย่างคือ สมถะ และวิปัสสนา ใน ๒ อย่างนี้ จะเจริญสมถะก่อนหรือวิปัสสนาก่อน ? จะเจริญควบคู่กันไปจะได้หรือไม่ ?   พระอานนท์ตอบว่า “....ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เจริญวิปัสสน...

อ่านเพิ่มเติม

พระธรรมวินัยแท้และของปลอม

ปัญหา พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมากมายเหลือหลาย อาจจะมีคำสอนของศาสนาอื่นหรือคนอื่นแทรกแซงอยู่บ้าง เราจะรู้ได้อย่างไร ว่าอันไหนเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า อันไหนไม่ใช่ ?     พุทธดำรัสตอบ “...

อ่านเพิ่มเติม

ทำไมอาสวะจึงไม่สิ้น

ปัญหา การบรรลุมรรคผล หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวง รู้สึกว่าเป็นกิจที่ทำได้ยากมาก เพราะเหตุไร ?   พุทธดำรัสตอบ “.....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุไม่หมั่นเจริญภาวนา แม้จะพึงเกิดความปรารถน...

อ่านเพิ่มเติม

กายยังถาวรกว่าจิต

ปัญหา คนส่วนมากเข้าใจว่า ในคนเรามีจิต ซึ่งมั่นคงถาวรไม่รู้จักตาย แม้ร่างกายตายไปแล้ว จิตก็ยังอยู่ ดังนี้ พระผู้มีพระภาคตรัสอย่างไรในเรื่องนี้ ?   พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ปุ...

อ่านเพิ่มเติม

เวทนาของปุถุชน และอริยสาวก

ปัญหา ปุถุชนกับอริยสาวก เมื่อเสวยทุกขเวทนา มีอะไรแตกต่างกันบ้างหรือไม่ ?   พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้ อันทุกขเวทนา ถูกต้องแล้ว ย่อมโศกเศร้า ร่ำไร รำพัน ทุบอก...

อ่านเพิ่มเติม

ภาระหนักของมนุษย์

ปัญหา ภาระอันหนักของมนุษย์คืออะไร ? จะปลงลงได้อย่างไร ?   พุทธดำรัสตอบ “.....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อุปาทานขันธ์ ๕ คือ ภาระ อุปาทานขันธ์ ๕ คืออะไร ? คือ รูป...เวทนา...สัญญา... สังขาร...วิญญา...

อ่านเพิ่มเติม

เพลิดเพลินขันธ์ ๕ เพลิดเพลินทุกข์

ปัญหา คนเช่นใด มีโอกาสที่จะพ้นทุกข์มากกว่าคนอื่น ?   พุทธดำรัสตอบ “.....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดเพลิดเพลิน รูป.... เวทนา...สัญญา... สังขาร...วิญญาณ ผู้นั้นชื่อว่าเพลิดเพลินทุกข์ ผู้ใดเพล...

อ่านเพิ่มเติม

เหตุเกิดและดับแห่งขันธ์ ๕

ปัญหา พระพุทธพจน์ที่ว่า ภิกษุมีจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริง หมายความว่ารู้อะไร ?   พุทธดำรัสตอบ “.....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุย่อมรู้ชัดซึ่งความเกิดและความดับแห่งรูป...เวทนา...

อ่านเพิ่มเติม

สาระของพระพุทธโอวาท

ปัญหา ถ้ามีคนถามเราว่าพระศาสดาของท่านมีวาทะอย่างไร ตรัสสอนอย่างไร จะตอบว่าอย่างไรจึงจะถูกต้อง ?   พระสารีบุตรตอบ “.....ท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้ว พึงตอบอย่างนี้ว่า... พระศาสดาของเราตรัสส...

อ่านเพิ่มเติม

เหตุแห่งสังฆเภท

ปัญหา ได้ทราบว่า การทำลายสงฆ์ให้แตกกันเป็นอนันตริยกรรมอย่างหนึ่ง อยากทราบว่ามีสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้สงฆ์แตกแยกกัน ?   พุทธดำรัสตอบ “.....ดูก่อนอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมแสดงสิ่งที่...

อ่านเพิ่มเติม

กรรม เหตุของกรรม และวิธีดับกรรม

ปัญหา กรรมคืออะไร อะไรเป็นเหตุของกรรม จะดับกรรมได้ดีโดยวิธีใด ?   พุทธดำรัสตอบ “.....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมบุคคลคิดแล้วจึงกระทำกรรมด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ ก็เหตุเกิด...

อ่านเพิ่มเติม

ภัยของพระพุทธศาสนา

ปัญหา ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีภัย เมื่อภัยเกิดขึ้นย่อมทำลายสิ่งนั้น ๆ ให้เสียหายหรือพินาศ พระพุทธศาสนาก็น่าจะมีภัยเช่นเดียวกัน อยากทราบว่าภัยของพระพุทธศาสนามีอะไรบ้าง ?   พุทธดำรัสตอบ “...

อ่านเพิ่มเติม

ชาติหน้ามีจริงหรือไม่

ปัญหา ชาติหน้ามีจริงหรือไม่ ? ผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีจริงหรือไม่ ?   พุทธดำรัสตอบ “.....อริยสาวกนั้น มีจิตหาว่าเรามิได้อย่างนี้ มีจิตหาความเบียดเบียนมิได้อย่างนี้ มีจิตไม่เศร้าหมองแล้วอย่...

อ่านเพิ่มเติม

ความรักทำให้คนตาบอด

ปัญหา มีคำพังเพยกล่าวไว้ว่า ความรักทำให้คนตาบอด ดังนี้ทางพระพุทธศาสนายอมรับคำกล่าวนี้ว่า เป็นความจริงหรือไม่เพียงใด ?   พุทธดำรัสตอบ “.....บุคคลผู้กำหนัด อันความกำหนัดครอบงำรึงรัดจิตใจไว้...

อ่านเพิ่มเติม

อกุศลมูล ๓

ปัญหา อะไรเป็นเหตุให้เกิด ราคะ โทสะ โมหะ ?   พุทธดำรัสตอบ “.....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ราคะ มีโทษน้อยคลายช้า โทสะ มีโทษมากคลายเร็ว โมหะ มีโทษมากคลายช้า.....   “....สุภนิมิตคือความกำหน...

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิจจสมุปบาทและอริยสัจ

ปัญหา ปฏิจจสมุปบาทและอริยสัจ ๔ มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร ?   พุทธดำรัสตอบ “.....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะถือมั่นธาตุ ๖ ปถวี อาโป เตโช วาโย อากาศ วิญญาณ สัตว์จึงลงสู่ครรภ์ เมื่อม...

อ่านเพิ่มเติม

เหตุให้เกิดในภพ

ปัญหา อะไรเป็นเหตุให้สัตว์เกิดในภพทั้ง ๓ คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ?   พุทธดำรัสตอบ “..... ดูก่อนอานนท์ เมื่อกรรมที่อำนวยผลให้ในกามธาตุ.... ในรูปธาตุ.... ในอรูปธาตุจักไม่มีแล้ว กามภพ... รูปภ...

อ่านเพิ่มเติม

คุณค่าของสมถะและวิปัสสนา

ปัญหา การเจริญสมถวิปัสสนามีประโยชน์อย่างไรบ้าง ?   พุทธดำรัสตอบ “.....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อย่างเป็นไปในส่วนแห่งวิชชา ธรรม ๒ อย่างเป็นไฉน คือ สมถะ ๑ วิปัสสนา ๑ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ...

อ่านเพิ่มเติม

วิธีเข้าถึงแก่นพระพุทธศาสนา

ปัญหา ได้ทราบว่าวิมุติคือความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงเป็นแก่นของพระพุทธศาสนา เราจะปฏิบัติธรรมอะไรโดยลำดับ จึงจะบรรลุถึงวิมุตินั้นสมประสงค์ ?   พุทธดำรัสตอบ “.....โพชฌงค์ ๗ ประการแล อัน...

อ่านเพิ่มเติม

ไม่ใช่อรหันต์เสมอไป

ปัญหา ผู้ที่รู้เห็นปฏิจจสมุปบาทอย่างแจ่มแจ้งทั้งสายทุกข์ ทั้งสายดับทุกข์ อย่างละเอียดถี่ถ้วน จะจัดว่าเป็นพระขีณาสพได้หรือยัง ?   พระนารทะตอบ “ ท่านผู้มีอายุ ข้อว่าภพดับเป็นนิพพาน ผมเห็นดีแล้...

อ่านเพิ่มเติม

พระอรหันต์ผู้ไม่มีฤทธิ์

ปัญหา ภิกษุที่ได้เป็นพระอรหันต์ขีณาสพแล้ว จะต้องมีฤทธิ์ สามารถกระทำปาฏิหาริย์ได้ทั้งนั้นหรือ ?   คำตอบ ไม่เสมอไป ตามเรื่องสุสิมสูตรว่า เมื่อพระสุสิมะได้ยินภิกษุหลายรูป ปฏิญาณตนว่าเป็นพระอร...

อ่านเพิ่มเติม

ความยึดถือในกายและจิต

ปัญหา พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีทรรศนะเกี่ยวกับกายและจิตอย่างไรบ้าง ?   พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้ จะพึงเบื่อหน่าย คล้ายยินดีหรือหลุดพ้นในร่างกายอันประกอบด้วยม...

อ่านเพิ่มเติม

อะไรเกิดขึ้นเมื่ออวิชชาดับ

ปัญหา เมื่ออวิชชาซึ่งเป็นต้นเค้าของทุกข์ดับไปแล้ว อะไรจะเกิดขึ้น ?   พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในกาลใดแลภิกษุละอวิชชาได้แล้ว วิชชาเกิดขึ้นแล้ว ในกาลนั้นภิกษุนั้นก็ไม่ทำกรรมเป็นบุญ...

อ่านเพิ่มเติม

ทุกข์ดับที่ไหน

ปัญหา ทุกข์ย่อมเกิดจากตาเห็นรูปเป็นต้นแล้วเกิด จักขุ วิญญาณ และผัสสะ เวทนา ตัณหา โดยลำดับ ถ้าจะดับทุกข์จะดับที่ไหน ?   พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับแห่งทุกข์เป็นไฉน เพราะอาศ...

อ่านเพิ่มเติม

บ่อเกิดแห่งทุกข์

ปัญหา ความทุกข์เกิดขึ้นโดยวิธีใด ?   พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นไฉนเพราะอาศัยจักษุและรูป จึงเกิดจักขุวิญญาณ ความประชุมแห่งธรรม ๓ ประการเป็นผัสสะ เพราผัสสะเ...

อ่านเพิ่มเติม

ปิดประตูนรก

ปัญหา ทำอย่างไร จึงจะเชื่อแน่ได้ว่า คนจะไม่ตกนรก และจะไม่เกิดในอบายภูมิอื่น ๆ อย่างเด็ดขาด ?   พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนคฤหบดี เมื่อใดแล ภัยเวร ๕ ประการของอริยสาวกสงบแล้ว เมื่อนั้นอริยสาวกย่อ...

อ่านเพิ่มเติม

มีทุกข์แต่ไม่มีผู้เสวย

ปัญหา อเจลกัสสปปริพพาชกได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าทุกข์จนทำเองหรือผู้อื่นทำให้ หรือทั้งตนทั้งผู้อื่นทำ หรือไม่ใช่ทั้งตนทั้งผู้อื่นทำ ?   พระผู้มีพระภาคทรงห้ามว่า อย่างกล่าวอย่างนั้น อเจลกัสส...

อ่านเพิ่มเติม

สัมมาทิฐิคืออะไร

ปัญหา (พระกัจจานโคตรทูลถาม ที่เรียกว่า สัมมาทิฐิ สัมมาทิฐิดังนี้ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอจึงชื่อว่า สัมมาทิฐิ ?   พุทธดำรัสตอบ “.....ดูก่อนกัจจานะ โลกนี้โดยมากอาศัยส่วนสุด ๒ อย่าง คือ ความม...

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิจจสมุปบาท

ปัญหา ช่วงต่าง ๆ ของปฏิจจสมุปบาท อันเป็นธรรมที่ลึกซึ้งยากต่อการเข้าใจนั้น หมายถึงอะไรบ้าง ?   พุทธดำรัสตอบ “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ชราและมรณะเป็นไฉน ความแก่ ภาวะของความแก่ ฟันหลุด ผม...

อ่านเพิ่มเติม

ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น

ปัญหา มีบางคนกล่าวว่า หัวใจของพระพุทธศาสนา คือ “ธรรมทั้งปวงที่ไม่ควรยึดมั่น” ดังนี้ พระพุทธองค์ตรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้อย่างไร ?   พุทธดำรัสตอบ “.....ดูก่อนจอมเทพ ภิกษุในธรรมวินัย...

อ่านเพิ่มเติม

ภัยใหญ่ของมนุษย์

ปัญหา (เทวดาทูลถาม) - อะไรหนอยังคนให้เกิด อะไรของเขาหนอย่อมวิ่งพล่าน อะไรของเขาหนอเวียนว่ายไปยังสงสาร อะไรหนอเป็นภัยใหญ่ของเขา ?   พุทธดำรัสตอบ “ตัณหายังคนให้เกิด จิตของเขาย่อมวิ่ง...

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปฏิบัติเมื่อถูกด่าว่าด้วยถ้อยคำหยาบค…

ปัญหา - เมื่อเราถูกด่าว่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย เราควรจะปฏิบัติอย่างไร?   พุทธดำรัสตอบ “.....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทางแห่งถ้อยคำที่บุคคลอื่นจะพึงกล่าวกะท่านมีอยู่ ๕ ประการ คือ กล่าวโดยกาลอันสมค...

อ่านเพิ่มเติม

ความเห็นอันถูกต้องของพุทธสาวก

ปัญหา - สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะต้องมีทรรศนะเกี่ยวกับชีวิตอย่างไร จึงจะถือว่าถูกต้องตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์อย่างแท้จริง ?   พุทธดำรัสตอบ “.....ดูก่อนอัคคิเวสสะ สาวกของเราในพระธรรม...

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อถูกด่าควรทำอย่างไร

ปัญหา - เมื่อเราถูกโกรธก็ดี ถูกด่าก็ดี เราควรทำอย่างไร ควรจะโกรธตอบ ด่าตอบ หรือควรจะเฉยเสีย ?   พุทธดำรัสตอบ “ ดูก่อนพราหมณ์..... ท่านด่าเราผู้ไม่ด่าอยู่ ท่านโกรธเราผู้ไม่โกรธอยู่ ท่านหมา...

อ่านเพิ่มเติม

ความเพลิดเพลิน และทุกข์

ปัญหา (เทวดาทูลถาม) - ข้าแต่ภิกษุ ทำไมพระองค์จึงไม่มีทุกข์ ทำไมความเพลิดเพลินจึงไม่มี ทำไมความเบื่อหน่ายจึงไม่ครอบงำพระองค์ผู้นั่งแต่ผู้เดียว ?   พุทธดำรัสตอบ “ผู้มีทุกข์นั่นแหละจึงมีความเพล...

อ่านเพิ่มเติม

ชีวิตประเสริฐ

  ปัญหา (เทวดาทูลถาม) - อะไรหนอ เป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างประเสริฐของคนในโลกนี้ อะไรหนอ ที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้ อะไรหนอ เป็นรสดีกว่าบรรดารสทั้งหลาย คนมีชีวิตเป็นอยู่อย่างไร นั...

อ่านเพิ่มเติม

การเจริญอินทรีย์

ปัญหา - ได้ทราบว่า ลัทธิอื่นบางลัทธิ เช่น ลัทธิของปาราสิริยพราหมณ์ สอนให้สำรวมอินทรีย์อย่างเคร่งครัด คือ ไม่ให้เห็นรูปด้วยจักษุ ไม่ให้ฟังเสียงด้วยโสต เป็นต้น ในเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคทรงมีทรรศนะอย่า...

อ่านเพิ่มเติม

ธาตุ ๖

ปัญหา - ภิกษุควรจะพิจารณาธาตุ ๖ คือ ปฐวี อาโป เตโช วาโย อากาศ และวิญญาณอย่างไร ?   พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุ ก็ปฐวีธาตุเป็นไฉน คือ ปฐวีธาตุภายใน (กายเรา) ก็มี ภายนอกก็มี ก็ปฐวีธาตุทั้งภา...

อ่านเพิ่มเติม

โพชฌงค์ ๗

ปัญหา - ธรรมอันเป็นองค์แห่งการตรัสรู้ ๗ ประการที่เรียกว่าโพชฌงค์ ๗ นั้น มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร ?   พุทธดำรัสตอบ “.....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุที่เจริญสติปัฏฐาน ๔ แล้วอย่างไร ทำให้...

อ่านเพิ่มเติม

บันไดสู่อรหัตตผล

ปัญหา - ภิกษุในพระพุทธศาสนาควรจะปฏิบัติโดยลำดับขั้นอย่างไร จึงจะได้บรรลุมรรคผล ?   พุทธดำรัสตอบ “.....ท่านจงเป็นผู้มีศีล ระวังในปาฏิโมกข์อยู่ เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยมารยาทและธรรมเป็นโคจร จงเป...

อ่านเพิ่มเติม

พระอรหันต์นิพพานแล้วไปไหน

ปัญหา - คนธรรมดาตายแล้วย่อมเกิดในภพต่าง ๆ ตามกรรม ส่วนพระอรหันต์ผู้สิ้นกรรมแล้ว ไปเกิดที่ไหน ?   พุทธดำรัสตอบ “....ดูก่อนวัจฉะ คำว่า จะเกิดดังนี้ไม่ควรเลย.... คำว่า ไม่เกิดดังนี้ก็ไม่ควร...

อ่านเพิ่มเติม

อานิสงส์ของการเจริญภาวนา

ปัญหา - การอยู่ในโลกอันเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายนี้ บุคคลจะต้องได้รับการอบรมจิตพอสมควรจึงจะอยู่ได้อย่างสงบสุข พระผู้มีพระภาคทรงแนะวิธีอบรมจิตไว้อย่างไรบ้าง ?   พุทธดำรัสตอบ “..... ดูก่อน...

อ่านเพิ่มเติม

ทำอย่างไรจะเข้าถึงแก่นพระศาสนา

ปัญหา - ธรรมดาต้นไม้ใหญ่ย่อมมีทั้งใบอ่อน สะเก็ด เปลือก กระพี้ และแก่น พระพุทธศาสนาซึ่งเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ ก็น่าจะมีเครื่องประกอบเหล่านี้อะไรคือใบอ่อน สะเก็ด เปลือก กระพี้ และแก่นของพระพุทธศาสนา? ...

อ่านเพิ่มเติม

ผลของศรัทธาในพระพุทธเจ้า

ปัญหา - ในศาสนาฝ่ายเทวนิยม ผู้ใดมีความเชื่อและความรักในพระผู้เป็นเจ้า ผู้นั้นย่อมมีหวังเข้าสู่สวรรค์ ในเรื่องนี้ พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างไรบ้าง ?   พุทธดำรัสตอบ “....บุคคลใดมีเพียงความเ...

อ่านเพิ่มเติม

คนฟังธรรม ๓ ประเภท

ปัญหา - คนที่ไปฟังเทศน์ ฟังธรรมอยู่ตามวัดเป็นประจำนั้น มีกี่ประเภท อะไรบ้าง ?   พุทธดำรัสตอบ “.....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลก.... คือ บุคคลมีปัญญาคว่ำ ๑ บุคคลมี...

อ่านเพิ่มเติม

วิธีละ อวิชชา สังโยชน์ อาสวะ อนุสัย

ปัญหา - ทำอย่างไร จึงจะละอวิชชา สังโยชน์ อาสวะ และอนุสัยได้ ?   พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุ บุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่ง ตา... หู... จมูก... ลิ้น... กาย... ใจ...รูป... เสียง... กลิ่น... รส... ...

อ่านเพิ่มเติม

ขันธ์ ๕ เป็นฐานสังโยชน์-อุปาทาน

ปัญหา - สังโยชน์และธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ คืออะไร อุปาทานและธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน คืออะไร ?   พุทธดำรัสตอบ   “.....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย รูป....เวทนา... สัญญา... สังขาร... วิญ...

อ่านเพิ่มเติม

อุปมาของขันธ์ ๕

ปัญหา - เราจะอธิบายขันธ์ ๕ โดยเปรียบเทียบกับอะไร จึงจะเป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้ง ?   พุทธดำรัสตอบ   “.....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม่น้ำคงคานี้พึงนำลุ่มฟองน้ำใหญ่มา บุรุษผู้มีจักษุ พึงพิจารณากลุ่...

อ่านเพิ่มเติม

ความหมายของขันธ์แต่ละอย่าง

ปัญหา - คำว่า รูป... เวทนา... สัญญา... สังขาร... วิญญาณ แต่ละอย่างมีความหมายอย่างไร ?   พุทธดำรัสตอบ “.....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะอะไรจึงเรียกว่ารูป เพราะกระทบกระทั่ง (คำบาลีว่า รุปฺปติ...

อ่านเพิ่มเติม

อุปาทาน กับ อุปาทานขันธ์ ๕

ปัญหา อุปาทาน กับ อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นอันเดียวกันหรือต่างกัน ?   พุทธดำรัสตอบ “.....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อุปาทานก็อันนั้น และ อุปาทานขันธ์ ๕ ก็อันนั้น หามิได้ และอุปาทานเป็นอื่นจากอุปาทานขันธ์...

อ่านเพิ่มเติม

twitter-findus

ผู้ใช้งาน

มี 172 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

บ้านจิตสบาย เลขที่ 101 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์/โทรสาร 02-448-3392 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.