• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรมบ้านจิตสบาย

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาแบบไปกลับ

ในหลักสูตร จิตตภาวนาเพื่อการพ้นทุกข์

สอนโดย พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว จ.มุกดาหาร

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 7.30-20.30 น.   

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 7.30-20.30 น.

วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 7.30-16.00 น.

ทุกวัน เวลา 7.30-8.30 น. ใส่บาตร ฟังธรรม รับพร

เชิญฟังธรรม พระอธิการปริญญา ธีรปัญโญ (พระอาจารย์กลาง)

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก 

พระอธิการปริญญา ธีรปัญโญ (พระอาจารย์กลาง)

วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม จ.อุทัยธานี

 

ในเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560

เวลา 13.30 - 15.00 น.

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

สำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุข จ.ชลบุรี

 

ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560

เวลา 10.00 - 11.30 น.

เชิญฟังธรรม อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังธรรมบรรยายจาก

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง 

 

ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560

เวลา 13.30 - 15.30 น.

เชิญฟังธรรม พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร)

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังธรรมบรรยายในหัวข้อ กรรมฐานคืออะไร ทำไมจึงต้องปฏิบัติ โดย 

พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร)

วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม

 

ในวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561

เวลา 14.00 - 16.00 น.

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์มานพ อุปสโม

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก

พระอาจารย์มานพ อุปสโม

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์  เขาดินหนองแสง  จ.จันทบุรี

 

ในวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561

เวลา 9.30 - 13.30 น. พักเวลา 11.00 - 12.00 น.

เชิญสนทนาธรรมกับ คุณมาลี ปาละวงศ์

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

จิตใสใจสบาย กับ ธรรมะยามบ่าย โดย คุณมาลี ปาละวงศ์

 

ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561

ตั้งแต่เวลา 14.00 - 17.00 น.

เชิญฟังธรรม พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย)

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก 

พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย)

วัดถ้ำผาจม จังหวัดเชียงราย

 

ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561

เวลา 9.30 - 11.00 น.

เชิญฟังธรรม อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังธรรมบรรยายจาก

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

 

ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561

เวลา 13.30 - 15.30 น.

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาแบบไปกลับ

ในหลักสูตร จิตตภาวนาเพื่อการพ้นทุกข์

สอนโดย พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว จ.มุกดาหาร

 

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 7.30-20.30 น.   

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 7.30-20.30 น.

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 7.30-16.00 น.

ทุกวัน เวลา 7.30-8.30 น. ใส่บาตร ฟังธรรม รับพร