• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรมบ้านจิตสบาย

เชิญฟังธรรม พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร)

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังธรรมบรรยายในหัวข้อ กรรมฐานคืออะไร ทำไมจึงต้องปฏิบัติ โดย 

พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร)

วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม

 

ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560

เวลา 14.00 - 16.00 น.

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์มานพ อุปสโม

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก

พระอาจารย์มานพ อุปสโม

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์  เขาดินหนองแสง  จ.จันทบุรี

 

ในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560

เวลา 9.30 - 13.30 น. พักเวลา 11.00 - 12.00 น.

เชิญฟังธรรม หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสนทนาธรรมและปฏิบัติภาวนา

สอนโดย หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย วัดป่าหัวตลุก จ.นครสวรรค์

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 16.00-21.00 น.   

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 7.30-21.00 น.

รับบาตรเวลา 7.30 น.

เริ่มแสดงธรรมเวลา 9.30 น.

เชิญฟังธรรม พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย)

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก 

พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย)

วัดถ้ำผาจม จังหวัดเชียงราย

 

ในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560

เวลา 9.30 - 11.00 น.

เชิญฟังธรรม อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังธรรมบรรยายจาก

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง 

 

ในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560

เวลา 13.30 - 15.30 น.

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาแบบไปกลับ

ในหลักสูตร จิตตภาวนาเพื่อการพ้นทุกข์

สอนโดย พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว จ.มุกดาหาร

 

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 7.30-20.30 น.   

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 7.30-20.30 น.

วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 7.30-16.00 น.

ทุกวัน เวลา 7.30-8.30 น. ใส่บาตร ฟังธรรม รับพร

เชิญฟังธรรม พระครูปัญญากิตติโสภณ (พระอาจารย์ทนง กิตติปัญโญ)

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก 

พระครูปัญญากิตติโสภณ (พระอาจารย์ทนง กิตติปัญโญ)

วัดเขาสนามแจง สาขาวัดหนองป่าพงที่ 177  จังหวัดลพบุรี  

 

ในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560

เวลา 13.30 - 15.30 น.

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

สำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุข จ.ชลบุรี

 

ในวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560

เวลา 10.00 - 11.30 น.

เชิญฟังธรรม พระภาวนาเขมคุณ วิ. (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี)

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและอบรมปฏิบัติธรรมจาก

พระภาวนาเขมคุณ วิ. (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี)

วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

 

ในวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560

เวลา 15.00 - 16.30 น.