• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรมบ้านจิตสบาย

เชิญสนทนาธรรมกับ คุณเบญจรัตน์ วงศ์สุรไกร

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

สนทนาธรรมกับ คุณเบญจรัตน์ วงศ์สุรไกร

 

ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 

ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น.

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์ปณต คุณวฑฺโฒ

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและอบรมปฏิบัติธรรมจาก 

พระอาจารย์ปณต คุณวฑฺโฒ วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม

 

ในวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560

เวลา 9.30 - 15.00 น.

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

สำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุข จ.ชลบุรี

 

ในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560

เวลา 10.00 - 11.30 น.

เชิญฟังธรรม อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังธรรมบรรยายจาก

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง 

 

ในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560

เวลา 13.30 - 15.30 น.

เชิญฟังธรรม พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร)

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังธรรมบรรยายในหัวข้อ กรรมฐานคืออะไร ทำไมจึงต้องปฏิบัติ โดย 

พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร)

วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม

 

ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560

เวลา 14.00 - 16.00 น.

เชิญสนทนาธรรมกับ คุณมาลี ปาละวงศ์

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

สนทนาธรรม โดย คุณมาลี ปาละวงศ์

เป็นการสอนปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช

 

ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560

ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น.

เชิญสนทนาธรรมกับ คุณหมอณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

จิตใสใจสบาย กับ ธรรมะยามบ่าย โดย คุณหมอณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์

 

ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 

ตั้งแต่เวลา 14.00 - 16.00 น.

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมตักบาตร ปฏิบัติภาวนา และรับฟังพระธรรมเทศนาจาก 

พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต

วัดป่าภูไม้ฮาว จังหวัดมุกดาหาร

 

ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560

เวลา 7.30-8.30 น.     ตักบาตร ฟังธรรม

เวลา 9.30-16.00 น.   สมาธิภาวนา ฟังธรรม ถามตอบธรรมะ

 

 หมายเหตุ

ใส่บาตรเฉพาะข้าวสุก
ภัตตาหารและสิ่งของอื่นๆ โปรดจัดเตรียมไว้ที่โต๊ะสำหรับถวายภัตตาหารเพื่อรอประเคน

 

เชิญฟังธรรม พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก

พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ

 

ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560

เวลา 9.00 - 11.00 น.

เชิญฟังธรรม พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย)

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก 

พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย)

วัดถ้ำผาจม จังหวัดเชียงราย

 

ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560

เวลา 9.30 - 11.00 น.