ถาม-ตอบ

 

     

 บ้านจิตสบายให้บริการแก่ใคร
 

บ้านจิตสบายเปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป ที่สนใจศึกษาและฝึกหัดแนวทางปฏิบัติธรรมของการเจริญสติ ตามแนวทางของศาสนาพุทธ คือสอดคล้องตามหลักการในมหาสติปัฏฐานสูตร ในพระไตรปิฎก อันประกอบด้วยสี่หมวดหลัก คือ กาย เวทนา จิต ธรรม 

 

กลับสู่ด้านบน
..............................................................................................................................................................................................................

บ้านจิตสบายให้บริการอะไรบ้าง

บ้านจิตสบายใช้เป็นที่แสดงธรรมด้านการเจริญสติของครูบาอาจารย์สายต่างๆ และยังเป็นสถานที่สัปปายะ อันเหมาะแก่การเจริญสติ เนื่องจากสงบเงียบ แต่ไม่เปลี่ยว เดินทางสะดวก ห่างจากถนนพุทธมณฑลสาย 2 เพียง 150 เมตรเท่านั้น  นอกจากนี้ยังมีแหล่งข้อมูลให้ผู้สนใจได้สืบค้น อาทิ ฐานข้อมูลมัลติมีเดีย และห้องสมุดธรรมะ เป็นต้น อาจมีการจัดอบรมด้านการเจริญสติบ้างในบางครั้ง  

 

 กลับสู่ด้านบน 

..............................................................................................................................................................................................................

 

บริการของบ้านจิตสบายเหมาะกับใคร   

เหมาะแก่ผู้สนใจปฏิบัติธรรมตามแนวทางการเจริญสติอย่างจริงจัง โดยมุ่งให้เกิดผลสำเร็จในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้น กิจกรรมต่างๆ ของบ้านจิตสบายจะไม่ส่งเสริมให้เกิดความฟุ้งซ่าน เช่น มีการกำหนดเขตเก็บวาจา ไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่น จึงเหมาะจะใช้เป็นสถานที่เพื่อการภาวนาเท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับกิจกรรมอื่น เช่น พบปะสังสรรค์ เป็นต้น

 

กลับสู่ด้านบน
..............................................................................................................................................................................................................


บ้านจิตสบายขึ้นสังกัดกับสำนักปฏิบัติธรรมใด
 
บ้านจิตสบายไม่ได้อยู่ในสังกัดของวัดใด หรือสำนักปฏิบัติธรรมใด เป็นการเฉพาะเจาะจง แต่ยึดถือแนวทางตามหลักสติปัฏฐานของพระพุทธเจ้า ดังนั้น จึงมีข้อมูลของการเจริญสติในแนวทางต่างๆ ซึ่งได้พิจารณาแล้วว่าสอดคล้อง กับหลักการเจริญสติที่พระพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้ โดยไม่ขัดแย้งหรือบิดเบือนไปจากเดิมในสาระสำคัญ

 

กลับสู่ด้านบน
..............................................................................................................................................................................................................

ขั้นตอนในการศึกษาธรรม
 
ชาวพุทธควรศึกษาให้เข้าใจเสียก่อนว่า พระพุทธเจ้าทรงสอนแนวทางการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ไว้อย่างไร หลักใหญ่ในการศึกษาธรรมมี ๓ เรื่อง เรียกว่าไตรสิกขา ประกอบด้วยการศึกษาเรื่องศีล (สีลสิกขา) เรื่องจิต (จิตตสิกขา) และการเจริญปัญญา (ปัญญาสิกขา)

 

กลับสู่ด้านบน

..............................................................................................................................................................................................................

รูปแบบของการปฏิบัติธรรม
 
รูปแบบของการปฏิบัติธรรมแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การอบรมจิตเพื่อให้เกิดความสงบ โดยตั้งจิตให้กำหนดอยู่ในอารมณ์อันเดียว ไม่ให้ฟุ้งส่ายไปในอารมณ์ต่างๆ เรียกว่า สมถะกรรมฐาน และการอบรมปัญญา เพื่อเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง คือเห็นไตรลักษณ์ เรียกว่า วิปัสสนากรรมฐาน ทว่าในทางปฏิบัติ จิตจะมีการพลิกไปมาระหว่างกันได้เสมอ ระหว่างสมถะและวิปัสสนา
 

กลับสู่ด้านบน

 ..............................................................................................................................................................................................................

 

การเจริญสติคืออะไร 
การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาจะใช้เครื่องมือหลัก อันได้แก่ สติ ความระลึกได้ และสัมปชัญญะ ความรู้ตัว ซึ่งเรียกโดยรวมกันว่า “ความรู้สึกตัว” คือระลึกรู้อยู่ในรูปนาม กายใจของตน การทำให้เกิดสติมากขึ้นๆ จึงเรียกว่า “การเจริญสติ” ซึ่งจะใช้เป็นพื้นฐานในการภาวนาทุกระดับ การเจริญสติที่ถูกต้อง จะต้องระลึกรู้อยู่เสมอ โดยไม่หลง ไม่เผลอ และไม่เพ่ง
ไม่บังคับกดข่ม มีความเป็นกลางต่อสภาวธรรมทั้งหลายที่ปรากฏ 

 

กลับสู่ด้านบน
..............................................................................................................................................................................................................

การเจริญสติมีกี่แนวทาง
 
หลักการเจริญสติตามแนวทางของมหาสติปัฏฐานสูตร จะแบ่งออกเป็น ๔ หมวดใหญ่ ได้แก่ กาย เวทนา จิต ธรรม และแบ่งตามจริตของผู้ปฏิบัติออกได้ ๒ กลุ่ม คือกลุ่มสมถยานิก (สมาธินำปัญญา) อันเหมาะแก่การเจริญสติโดยระลึกรู้ กาย หรือเวทนา และวิปัสสนายานิก (ปัญญานำสมาธิ) อันเหมาะแก่การเจริญสติโดยระลึกรู้ จิตหรือสภาวธรรม สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากพระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม ๑ ภาค ๑ – หน้าที่ ๖๕๙
  

 

กลับสู่ด้านบน
..............................................................................................................................................................................................................

ควรปฏิบัติธรรมตามแนวทางใด จึงจะได้ผล
 
ไม่มีแนวทางกรรมฐานใดที่เหมาะสม หรือใช้ได้กับทุกคน เนื่องจากผู้คนมีจริตนิสัยที่แตกต่างกัน ในทางปฏิบัติควรเลือกแนวทางการปฏิบัติธรรมที่ถูกกับจริตนิสัยของตน โดยในเบื้องต้นควรทราบหลักการพื้นฐานของแนวทางต่างๆ โดยสังเขป จากนั้นประเมินว่าแนวทางนั้นเหมาะสมกับจริตนิสัยของตนหรือไม่ เพียงใด แล้วทดลองทำดูสักระยะหนึ่งเพื่อดูผล
 

 

กลับสู่ด้านบน
..............................................................................................................................................................................................................

ไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อน จะเริ่มต้นได้อย่างไร
 
อาศัยจากการศึกษาภาคปริยัติ การฟังธรรมจากผู้รู้ รวมถึงการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะพระไตรปิฎก ซึ่งท่านสามารถค้นข้อมูลที่กล่าวมานี้ได้จากห้องสมุดธรรมะในบ้านจิตสบาย หากท่านมีปัญหาในการสืบค้น สามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ของบ้านจิตสบาย 
  

กลับสู่ด้านบน
..............................................................................................................................................................................................................

จะทราบได้อย่างไรว่าเป็นแนวทางที่ถูกจริต
 
ทดลองปฏิบัติตามแนวทางนั้นดูระยะหนึ่ง หากปฏิบัติแล้วเกิดสติ สมาธิ ปัญญา เพิ่มมากขึ้น อกุศลที่เคยมี ลดน้อยถอยลง กุศลทั้งหลายเจริญขึ้นตามลำดับ แสดงว่าแนวทางนั้นเหมาะสมแก่ตนแล้ว และเมื่อพบแนวทางกรรมฐานที่ถูกจริตนิสัยแล้ว ไม่ควรเปลี่ยนแนวทางกรรมฐานอีกบ่อยๆ
 

 กลับสู่ด้านบน 

..............................................................................................................................................................................................................

ต้องการเจริญสติในแนวทางที่ตัวเองเคยศึกษามาได้หรือไม่
 
หากท่านเคยศึกษาเรื่องการเจริญสติมาแล้ว และค้นพบแนวทางที่ถูกแก่จริตของตนแล้ว ท่านสามารถใช้บ้านจิตสบาย เป็นสถานที่สำหรับการเจริญสติของท่านได้

 

 กลับสู่ด้านบน

..............................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมของบ้านจิตสบายมีอะไรบ้าง
 
ท่านสามารถตรวจสอบกำหนดการ และรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ของบ้านจิตสบาย ได้ที่หัวข้อ ปฏิทินธรรม

 

 กลับสู่ด้านบน
..............................................................................................................................................................................................................

เวลาทำการของบ้านจิตสบาย
 
บ้านจิตสบายเปิดทำการตั้งแต่  9.00 – 18.00 น.  หยุดเฉพาะวันพุธ

 

กลับสู่ด้านบน
 ..............................................................................................................................................................................................................

บริการของบ้านจิตสบายมีค่าใช้จ่ายหรือไม่
 
บริการทั้งหลายของบ้านจิตสบายไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

 กลับสู่ด้านบน
..............................................................................................................................................................................................................

อยากร่วมบุญกับบ้านจิตสบายได้หรือไม่
 
ท่านสามารถร่วมสมทบทุนในการผลิตสื่อธรรมะ เพื่อแจกจ่ายเผยแผ่เป็นธรรมทาน นอกจากนี้ ท่านสามารถบริจาคสื่อธรรมะที่ท่านมีอยู่ เช่น หนังสือธรรมะ ไฟล์เสียงหรือวิดีโอที่หายาก เพื่อแบ่งปันให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นได้บ้าง  (บ้านจิตสบายขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกสื่อต่างๆ ว่าเหมาะสมสอดคล้องกับบ้านจิตสบายเพียงใด)  หรือหากท่านมีจิตศรัทธา อาจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมบางอย่างของบ้านจิตสบายได้ รายละเอียดต่างๆ ท่านสามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ของบ้านจิตสบาย

 

 กลับสู่ด้านบน
..............................................................................................................................................................................................................

 

แบ่งปัน

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

บ้านจิตสบาย เลขที่ 101 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์/โทรสาร 02-448-3392 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.