• slide1
  • slide2
  • slide3

ธรรมะจากพระไตรปิฎก

แสดง #
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
21 ไม่ใช่อรหันต์เสมอไป 3799
22 พระอรหันต์ผู้ไม่มีฤทธิ์ 4143
23 ความยึดถือในกายและจิต 3925
24 อะไรเกิดขึ้นเมื่ออวิชชาดับ 4014
25 ทุกข์ดับที่ไหน 4082
26 บ่อเกิดแห่งทุกข์ 4077
27 ปิดประตูนรก 3898
28 มีทุกข์แต่ไม่มีผู้เสวย 3825
29 สัมมาทิฐิคืออะไร 4255
30 ปฏิจจสมุปบาท 3880
31 ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น 3730
32 ภัยใหญ่ของมนุษย์ 4122
33 วิธีปฏิบัติเมื่อถูกด่าว่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย 4327
34 ความเห็นอันถูกต้องของพุทธสาวก 4105
35 เมื่อถูกด่าควรทำอย่างไร 3964
36 ความเพลิดเพลิน และทุกข์ 3850
37 ชีวิตประเสริฐ 3800
38 การเจริญอินทรีย์ 3883
39 ธาตุ ๖ 3993
40 โพชฌงค์ ๗ 3946