ภัยใหญ่ของมนุษย์

ปัญหา (เทวดาทูลถาม) - อะไรหนอยังคนให้เกิด อะไรของเขาหนอย่อมวิ่งพล่าน อะไรของเขาหนอเวียนว่ายไปยังสงสาร อะไรหนอเป็นภัยใหญ่ของเขา ?


 

พุทธดำรัสตอบ

“ตัณหายังคนให้เกิด จิตของเขาย่อมวิ่งพล่าน สัตว์เวียนว่ายไปยังสงสาร ทุกข์เป็นภัยใหญ่ของเขา”ปฐมชนสูตรที่ ๕ ส.สํ. (๑๖๗)

ตบ. ๑๕ : ๕๑ ตท. ๑๕ : ๕๐

ตอ. K.S. I : ๕๒

 

ย้อนกลับ