อุปาทาน กับ อุปาทานขันธ์ ๕

ปัญหา อุปาทาน กับ อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นอันเดียวกันหรือต่างกัน ?


 

พุทธดำรัสตอบ “.....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อุปาทานก็อันนั้น และ อุปาทานขันธ์ ๕ ก็อันนั้น หามิได้ และอุปาทานเป็นอื่นจากอุปาทานขันธ์ ๕ ก็หามิได้ แต่ความยินดีและความกำหนัดในอุปาทานขันธ์ ๕ นั้นแลเป็นอุปาทาน”ปุณณมสูตร ขันธ. สํ. (๑๘๔)

ตบ. ๑๗ : ๑๒๒ ตท. ๑๗ : ๑๐๘

ตอ. K.S. ๓ : ๘๕

ย้อนกลับ