ชีวิตประเสริฐ

 

ปัญหา (เทวดาทูลถาม) -

อะไรหนอ เป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างประเสริฐของคนในโลกนี้

อะไรหนอ ที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้

อะไรหนอ เป็นรสดีกว่าบรรดารสทั้งหลาย

คนมีชีวิตเป็นอยู่อย่างไร นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่ามีชีวิตประเสริฐ ?

---


 

พุทธดำรัสตอบ

“ศรัทธา เป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างประเสริฐของคนในโลกนี้

ธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้ว นำความสุขมาให้

ความจริงเท่านั้น เป็นรสที่ดียิ่งกว่ารสทั้งหลาย

คนที่เป็นอยู่ด้วยปัญญา นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่ามีชีวิตประเสริฐ”วิตตสูตรที่ ๓ ส. สํ. (๒๐๓)

ตบ. ๑๕ : ๕๘ ตท. ๑๕ : ๕๘

ตอ. K.S. I : ๕๙

 

ย้อนกลับ