ความเพลิดเพลิน และทุกข์

ปัญหา (เทวดาทูลถาม) - ข้าแต่ภิกษุ ทำไมพระองค์จึงไม่มีทุกข์ ทำไมความเพลิดเพลินจึงไม่มี ทำไมความเบื่อหน่ายจึงไม่ครอบงำพระองค์ผู้นั่งแต่ผู้เดียว ?


 

พุทธดำรัสตอบ “ผู้มีทุกข์นั่นแหละจึงมีความเพลิดเพลิน ผู้มีความเพลิดเพลินนั่นแหละจึงมีทุกข์ ภิกษุย่อมเป็นผู้ไม่มีความเพลิดเพลิน ไม่มีทุกข์....”กกุธสูตรที่ ๘ ส. สํ. (๒๗๑)

ตบ. ๑๕ : ๗๖ ตท. ๑๕ : ๗๘

ตอ. K.S. I : ๗๘

 

ย้อนกลับ