• slide1
  • slide2
  • slide3

เรียนธรรมจากพระสูตร

แสดง #
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 มหาสติปัฏฐานสูตร สติปัฏฐาน 4 คือ กาย เวทนา จิต ธรรม ทางเอกทางเดียวในการทำพระนิพพานให้แจ้ง 13352
2 อานาปานสติสูตร ทรงแสดงอานาปานสติ (การกำหนดลมหายใจ) ที่เจริญให้มากทำสติปัฏฐานให้บริบูรณ์ 5238
3 ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฏิปทาสายกลางอันมีมรรค 8 และอริยสัจ 4 5628
4 กายคตาสติสูตร การเจริญสติทางกายโดยละเอียด 5105
5 ฉฉักกสูตร สูตรว่าด้วยธรรมหมวด 6 รวม 6 ข้อ พร้อมทั้งให้พิจารณายกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ 4843
6 ทีฆนขสูตร ทรงตรัสโต้ตอบกับทีฆนปริพาชก (พระสารีบุตรได้บรรลุอรหัต เพราะพระสูตรนี้) 4627
7 มรณัสสติสูตรที่ 1 ทรงแสดงแก่พระภิกษุถึงมรณัสสติ ให้รำลึกจนกระทั่งทุกลมหายใจเข้าออก 4092
8 มรณัสสติสูตรที่ 2 ทรงแสดงแก่พระภิกษุถึงมรณัสสติ ให้ดำรงตนในความไม่ประมาท 4191
9 นันทโกวาทสูตร ทรงมอบหมายพระนันทกะประทานโอวาทแก่บรรดาภิกษุณี พระนันทกะจึงให้โอวาทเรื่องไตรลักษณ์ 4255
10 ภัทเทกรัตตสูตร ทรงให้เห็นแจ้งอยู่เฉพาะปัจจุบันขณะเท่านั้น พึงอยู่ด้วยความไม่ประมาท 4414
11 มหาทุกขักขันธสูตร ทรงแสดงถึงโทษแห่งกามคุณ และแนวทางการถ่ายถอนออกจากกามทั้งหลาย 4983
12 มหาราหุโลวาทสูตร ทรงตรัสสอนกรรมฐานแก่พระราหุล ในเรื่องของธาตุ 5 ภาวนาธรรม 6 อย่าง และอานาปานสติ 5356
13 มหาสุญญตสูตร ทรงตรัสถึงเรื่องสุญญตา (ทำจิตให้ว่างจากความเกาะเกี่ยว) รวมถึงความรู้ตัวในอิริยาบถต่างๆ 8365
14 มาคัณฑิยสูตร ตรัสสอนมาคัณฑิยปริพาชก ด้วยเรื่องโทษของกามคุณ ทรงเปรียบผู้บริโภคกามเหมือนคนตาบอด 4491
15 สฬายตนวิภังคสูตร สูตรว่าด้วยการแจกแจงอายตนะ 6 อย่างพิสดาร 5002
16 สัพพาสวสังวรสูตร ว่าด้วยการสังวรในอาสวะทั้งปวง 3995
17 อนัตตลักขณสูตร ว่าด้วยความเป็นอนัตตาของขันธ์ 5 6092
18 อปัณณกสูตร สูตรว่าด้วยธรรมะที่ไม่ผิด ซึ่งได้แก่ความเห็นถูกต้อง ซึ่งตรงข้ามกับมิจฉาทิษฐิต่างๆ 6577
19 อลคัททูปมสูตร การเรียนธรรมผิดย่อมก่อโทษประดุจจับอสรพิษร้ายโดยไม่ระวัง ย่อมอาจถูกแว้งกัดได้ 4514
20 อาพาธสูตร (คิริมานนทสูตร) แสดงธรรมของสัญญา ๑๐ ที่มีอานิสงส์ให้สงบระงับในโรคภัยไข้เจ็บ เป็นฐานะที่พึงมีได้ 4778