• slide1
  • slide2
  • slide3

เรียนธรรมจากพระสูตร

แสดง #
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
21 อินทริยภาวนาสูตร สูตรว่าด้วยการอบรมอินทรีย์ที่ถูกต้อง คือให้มีสติรู้เท่าทัน 4205
22 อุปักกิเลสสูตร ว่าด้วยอุปกิเลสอันสร้างความเศร้าหมองแก่จิต 11 อย่าง อันทำให้การเจริญสมาธิไม่ได้ผลก้าวหน้า 5213
23 จูฬราหุโลวาทสูตร ทรงแสดงแก่พระราหุล เกี่ยวกับการพิจารณาอายตนะภายในและภายนอก วิญญาณ สัมผัส และเวทนา 4742
24 กกจูปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยเลื่อย ทรงแสดงถึงวิธีหักห้ามความโกรธ โดยทำจิตให้หนักแน่นประดุจแผ่นดิน 4049
25 โลกวิปัตติสูตร ว่าด้วยเรื่องโลกธรรม (ธรรมอันอยู่คู่โลก) 8 ประการ 4893