พระอธิการชูเกียรติ โฆสธฺมโม ณ บ้านจิตสบาย 24 มี.ค. 61

พระอธิการชูเกียรติ โฆสธฺมโม  แสดงพระธรรมเทศนา
วันที่ 24 มีนาคม 2561 ณ ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย

  
 

 

 
รายการ Playlist
 
 

บ้านจิตสบาย เลขที่ 101 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์/โทรสาร 02-448-3392 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.